Deklaracja dostępnośći Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 kwietnia 2020 08:59

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie  do strony internetowej www.sp4.pila.pl.


DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej:  31.08.2015.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 31.03.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Strona nie zapewnia dostępności pod względem zapewnienia postrzegalności – nie umożliwia odbioru przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku i dotyku.

Filmy i publikowane materiały nie zawierają napisów dla osób głuchych.

Umieszczone na stronie zdjęcia nie mają pełnego opisu alternatywnego.


  1. Strona nie zapewnia dostępności pod względem zapewnienia kompatybilności – nie umożliwia pracę z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosły za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami kontaktowymi są:

Mariola Skrzyńska- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Piotr Chrząszcz     - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu – 67/213-11-57.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać dane  osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu  powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu  do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl//content/kontakt

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Budynek szkoły jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych  ruchowo. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Grabowej. Wejście do budynku posiada podjazd do poziomu parteru odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. Podjazd jest wyposażony w poręcze.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Przy wejściu nie ma głośników  systemu naprowadzającego dźwiękowego osoby niewidome i słabowidzące.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów.

Korytarze i pomieszczenia na parterze dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy. Na schodach zamontowane są poręcze.

  1. Opis dostosowań pochylni, platform, informacji głosowych.

Szkoła nie posiada pochylni, platform ani pętli indukcyjnych. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych ani powiększonych napisów dla osób niewidomych i słabowidzących.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania  z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking przy szkole nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pies musi być wyposażony w uprząż, za szkody wyrządzone przez psa odpowiada osoba niepełnosprawna.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada funkcji umożliwiającej korzystanie z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Do końca 2021 roku strona internetowa  zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2020 07:44