forex trading logo

Zdalne nauczanie

Projekt Zdalna Szkoła

Microsoft Teams

E-dziennik

Pomóż Szkole...

Szkolne akcje/projekty

Pomoc Afryce

Doradztwo zawodowe

#Moleksiążkowepolecają

gimnastyka korekcyjna

LogowanieRODO

Prawa i obowiązli ucznia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 16:46

PRAWA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Uczeń ma prawo do:

 1. 1. Szacunku, poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, wolności myśli, sumienia i wyznania, do nietykalności cielesnej; nie wolno nikomu drwić z nazwiska ucznia, jego uczuć, poglądów i przekonań, religii, wyglądu, cech usposobienia i umysłu, komentować jego stosunków rodzinnych  i przyjaźni; nie wolno zachęcać do donosicielstwa, wymuszać zeznań;
 2. 2. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i wymaganiami, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi;
 3. 3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, pedagogowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi;
 4. 4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;
 5. 5. Jawnego umotywowania oceny jego postępów w nauce i zachowaniu;
 6. 6. Powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac klasowych;
 7. 7. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych, w czasie ferii i wakacji oraz weekendów;
 8. 8. Udziału w organizacji życia szkolnego i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 9. 9. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

10. Redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

OBOWIĄZKI UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

 1. 1. Uczeń ma obowiązek zachowania się w każdej sytuacji w sposób odpowiedzialny.
 2. 2. Uczeń respektuje takie uniwersalne zasady etyki i powszechnie obowiązujące normy współżycia społecznego, jak:

1) poszanowanie godności osobistej i wolności drugiego człowieka,

2) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

3) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób,

5) poszanowanie cudzej własności,

6) zachowanie tajemnicy korespondencji i informacji o sprawach osobistych powierzonych mu w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu  i zdrowiu powierzającego.

 1. 3. Uczeń ma obowiązki:

1) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,

2) uczyć się systematycznie, zgodnie ze swoimi możliwościami, uczęszczać na wszystkie zajęcia przewidziane planem nauczania w danej klasie,

3) współtworzyć właściwą atmosferę w szkole, opartą na zasadach solidarności, demokracji,     tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości,

4) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej,

5) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Szkoły, Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady   Pedagogicznej oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 1. 4. Uczeń:

1) nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny, dba o higienę osobistą,

2) troszczy się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, stara się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

I. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY

 1. 1. Na  zajęcia przychodzimy punktualnie.
 2. 2. Po dzwonku przed salą lekcyjną ustawiamy się parami.
 3. 3. Po wejściu do sali mówimy sobie „dzień dobry”.
 4. 4. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, pamiętamy o słowach: proszę, przepraszam, dziękuję.
 5. 5. Rozmawiamy ze sobą, nie krzyczymy, jesteśmy prawdomówni, nie skarżymy.
 6. 6. Stosujemy zasadę jeden mówi inni słuchają.
 7. 7. Odnosimy się z szacunkiem do niepełnosprawnych, ludzi starszych chorych, młodszych.
 8. 8. Osobę dorosłą wchodzącą do klasy witamy wstając z miejsc.
 9. 9. Pracownikom szkoły mówimy: dzień dobry.

10. W czasie lekcji nie spożywamy posiłków, nie żujemy gumy.

11. Dbamy o rzeczy własne i innych.

12. Tornistry, plecaki zostawiamy w klasie, jeżeli nauczyciel wyszedł z sali i sala jest zamknięta układamy na korytarzu.

13. Okrycia jesienne, zimowe wieszamy w szafkach uczniowskich.

14. Na zajęciach sportowych ćwiczymy w czystym, schludnym stroju sportowym.

15. Lekcje kończy  dzwonek na przerwę, decyzję o zakończeniu lekcji podejmuje nauczyciel, uczniowie opuszczają salę lekcyjną za zgodą nauczyciela.

16. Po zakończeniu lekcji porządkujemy salę lekcyjną.

17. Uczniowie spędzają przerwy na kondygnacjach, na których mają następną lekcję lub na boisku szkolnym.

18. W czasie przerw uczniowie nie przebywają w salach lekcyjnych z wyjątkiem dyżurnych.

19. W czasie przerw nie wolno biegać po korytarzach, gwizdać, używać słów wulgarnych, wychylać się przez okna, nawoływać czy wyrzucać coś przez nie.

20. Podczas przerw bezwzględnie podporządkowujemy się uwagom nauczyciela dyżurującego i patrolu uczniowskiego.

21. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w miejscu wyznaczonym przez dyrektora.

22. Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają szkołę, osoby dojeżdżające wracają do domów autobusem lub innym środkiem lokomocji.

23. Uczniowie zapisani do świetlicy opuszczają szkołę o godzinie wyznaczonej przez rodziców.

24. Nieobecności szkolne usprawiedliwiamy wg ustalonych kryteriów.

25. Na zajęciach szkolnych nie używamy telefonów komórkowych.

26. Do szkoły przychodzimy w codziennym stroju uczniowskim lub w stroju galowym zgodnymi z wzorami strojów uczniowskiego codziennego i galowego.

27. Dbamy o swój wygląd zewnętrzny zgodnie z przyjętym wizerunkiem: bez makijażu, paznokcie maja naturalny kolor, są czyste i krótko przycięte, włosy mają kolor naturalny, są estetycznie uczesane ,chłopcy nie noszą kolczyków, dopuszcza się nieduże kolczyki w uszach dziewcząt, nie nosi się ozdób, które mogą stanowić zagrożenie.

28. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad w stosunku do uczniów stosowany będzie system kar obowiązujący w szkole.

I. ZASADY UŻYWANIA W SZKOLE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 1. 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne przynoszone przez uczniów.
 2. 2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
 3. 3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas po i przed zajęciami) telefon może być używany w uzasadnionych przypadkach.
 4. 4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest dopuszczalne tylko za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 5. 5. Naruszanie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły skutkuje zabraniem telefonu do depozytu. Aparat odbiera rodzic lub opiekun prawny ucznia w sekretariacie szkoły.
 6. 6. Naruszanie zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły bierze się pod uwagę w ocenie zachowania.
Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2012 23:47
 

Mini galeria 2

 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
SLIDESHOW PRO MODULE BY JT

Nasi Liderzy

Innowacje szkolne

Orły Edukacji 2019

JESTEŚMY
Edukacja ekologiczna

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 148 gości 


Mini galeria 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.